Новините днес
0
Новините вчера
8
Новина
Излезе становището на комисията, обследвала трасетата на ВиК и Напоителни системи

11.01.2017г. 14:55 | Прочетена: 3834 | 39
В края на месец октомври 2016 година язовир „Бебреш“ достигна ниво на „мъртъв обем“, което доведе до безводие в община Ботевград. Най-потърпевши от критичната ситуация бяха жителите на селата Трудовец и Скравена, в.з. Лозята и част от вилна зона Зелин.
 Във връзка с водната криза през ноември се проведе работна среща между представители на ВиК „Бебреш“, Напоителни системи, Басейнова дирекция, община Ботевград, МВЕЦ „Бебреш“ и др. На срещата всички страни взеха решение за съставяне на съвместна работна група между представители на ВиК „Бебреш“ и представители на Напоителни системи, които да обследват трасетата на тръбопроводите собственост на ВиК „Бебреш“ ЕООД и на Напоителни системи ЕАД, които се използват от ВиК „Бебреш“ за водоснабдяване на населените места в община Ботевград.

На 4 ноември 2016г. със Заповед на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов бе назначена комисия, която да извърши огледа на трасетата.

Тя бе в състав:
Председател: инж. Цветелин Цветков - зам.кмет на община Ботевград

Членове:
1. инж. Стоил Атанасов - Началник отдел .,ИиКСи в ОА Ботевград;
2. Цветозар Гаврилов - Управител на ВиК „Бебреш“ ЕООД;
3. инж. Даниела Георгиева - Гл. инженер на ВиК „Бебреш“ ЕООД;
4. Марин Цолов - Техн. Р-л „Водоснабдяване" на ВиК „Бебреш“ ЕООД;
5. инж. Цеца Илиева - представител на Напоителни системи ЕАД;
6. Гачо Гачев - представител на Напоителни системи ЕАД.
 
При извършените огледи в периода  04.11. - 08.11.2016г.  комисията констатира:
 
1. Наличният отток от яз. „Бебреш“ към настоящия момент е насочен към ДТ-1(ст. ф 920). през една от тръбите на ГДТ (ст. 2*1220);
2. Отклонението ДТ - 2 от ГДТ в  посока Литаково, Гурково, Новачене е със затворен СК в района на моста на входа на с. Врачеш;
3. Отклонението   ДТ 1-1   от   ДТ 1   в   посока м. Темуша, вилни зони с. Трудовец  и с. Скравена е със затворен СК в района на чешмата между гр. Ботевград и с. Врачеш.
4. Водоподаването към с. Врачеш се осъществява от отклонение на ГДТ, находящо се преди отклонението за МВЕЦ „Бебреш“.
5. Водоподаването  към  с. Скравена  се осъществява от  ГТ -6 (от ОШ 6 захранена от ДТ-1);
6. Водоподаването към ЛСПВ Чеканица 1 се осъществява от ДТ-1 (от връзка ст. ф 159), през изолиран участък от ст. тръба 426 (на ВиК Бебреш), като на входа на ПСПВ се смесва с захранващи водопроводи на ВиК (Чешковица и Литаково);
7. Отклоненията  от ДТ -1, захранващи  в.з.  Зелин  и  в.з. Чеканица, са със затворени спирателни кранове.
8. През проверявания 5-дневен период в ОШ 9 (край на ДТ-1) не е констатиран вток
на вода - не е захранен ГТ - 9 - 2 в посока с. Трудовец и с. Разлив;
9. По проходените трасета на тръбопроводите не са констатирани видими течове.
 
Заключения на комисията от направените огледите 04.11. - 08.11.2016г
 
1. В настоящото състояние на системата от тръбопроводи на Напоителни системи ЕАД и ВиК „Бебреш“ ЕООД (с изолирани главни клонове и промишлено водоснабдяване) е ограничена вероятността от загуби на сурова вода от компрометирани участъци на тръбопроводите на двете дружества. Възможните загуби от спирателни кранове и неустановими малки аварии по използваните трасета към настоящия момент са приемливи с оглед на невъзможността от предприемане на мерки поради липса на алтернативен вариант.
 
2. Поради  невъзможност за извършване на измервания с ултразвуков разходомер на водния дебит в съществуващите тръбопроводи, на комисията не са предоставени данни за провеждани водни количества към отделните водоснабдителни системи.
 
3. С  оглед на предстоящия зимен сезон и сезонното намаление на втока към  яз. „Бебреш“   и  речните водохващапия. необходимостта от съхранение на резервни количества  вода в яз. „Бебреш“, КОМИСИЯТА предлага:

 -   ВиК „Бебреш“ ЕООД да представи ясна и точна програма за необходимите водни количества за питейни нужди по населени места до м. април 2017 г., както и предвиждането от къде ще се осигурят;
-   ВиК „Бебреш“ ЕООД да осигури  измервателни средства на вход ПСПВ на отделните водоснабдителни системи и включвания от НС
- ВиК „Бебреш“ ЕООД и Напоителни системи ЕАД да извършат проверка за нерегламентирани  включвания към тръбопроводите си на промишлени обекти;
-  ВиК „Бебреш“ ЕООД да извърши проверка за възможни загуби от разпределителна мрежа на пречистена вода към промишления водопровод;
 - ВиК „Бебреш“ ЕООД да извърши проверка на довеждащ водопровод ф 426 от яз. „Бебреш“ с оглед на включването му като основен довеждащ водопровод към гр. Ботевград;
- ВиК „Бебреш“ ЕООД да извърши необходимите действия по преустройство на входящата тръба на ПСПВ Чеканица (отделяне на язовирската вода от водите от водохващания Чешковица и Литаково);
- НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД да представи прогнозни данни за очаквани (на база минали години) водни количества от вток в яз „Бебреш“ до м. април 2017вкл.;
-  ВиК „Бебреш“ ЕООД и ОА Ботевград да търсят алтернативни източници за
водоснабдяване.


« Назад Коментари (39)